Dây curoa xe Giorrno50,Dunk50cc.

450.000 

Hàng chính hãng Honda China.